x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner

alvo

מחיר למשתכן: הוסדרו תנאי המשכנתא של משפרי הדיור

דרג מאמר זה
המשמעות היא שבדירות עד שווי של 1.8 מיליון שקל, שווי הנכס, לפיו נגזר שיעור המימון, יקבע על פי הערכת השמאי מטעם הבנק ולא לפי המחיר המוזל בחוזה מול הקבלן. בדירות שעלותן גבוהה מכך שווי הנכס הנו על פי מחיר הדירה המוזלת בחוזה ולא על פי הערכת השמאי

[RIGHT]בנק ישראל פרסם טיוטא שמסדירה את הזכויות בהלוואות לדיור במסגרת תוכנית מחיר למשתכן עבור משפרי הדיור. המשמעות היא כי בדירות עד שווי של 1.8 מיליון שקל, שווי הנכס, לפיו נגזר שיעור המימון, יקבע על פי הערכת השמאי מטעם הבנק ולא לפי המחיר המוזל בחוזה מול הקבלן. זאת כפי שניתן לרוכשי הדירה הראשונה במסגרת התכנית הממשלתית.

בבנק ישראל מסבירים שמדובר בשינוי טכני בהוראה 'מגבלות למתן הלוואות לדיור' בהקשר לדירות הנרכשות במחיר מופחת וכי עד כה ניתנה למשפרי הדיור האפשרות האמורה, אך ללא ההסדרה הלכה למעשה בהוראותיה.

המשמעות היא כי קביעת שיעור המימון משווי הנכס יבוצע על ידי הערכת שמאי בדירות שעלותן בחוזה הינו עד 1.8 מיליון שקל. בדירות שעלותן גבוהה מכך שווי הנכס הנו על פי מחיר הדירה המוזלת בחוזה ולא על פי הערכת השמאי.

מגבלת שיעור המימון בהלוואה לדיור נותרה זהה, ועל פי הנחיות בנק ישראל עבור הלווים משפרי הדיור שיעור המימון הינו עד 70% משווי הנכס, ולרוכשי דירה ראשונה שיעור המימון הינו עד 75% משווי הנכס.[COLOR=#000000][FONT=Arial]
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.