x
הרשמה

הרשמה אל שחקן מעו"ף

פלטפורמת הפייסבוק

מידע דרוש

הכנס את השם כפי שיוצג באתר.

אנא הכנס סיסמה עבור המשתמש שלך. זכור שסיסמאות הן נושא רגיש.

אנא הכנס כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

האות שבאה לפני f ב abc?

מידע דרוש נוסף (פרופיל)

תאריך הלידה שלך וגילך מוצגים במספר מקומות בפורום. רק למנהל הפורום תהיה גישה לתאריך הלידה שלך במידה ובחרת להסתיר אותו תחת האפשרות "פרטיות" אשר נמצאת למטה. יש ליצור קשר עם מנהל הפורום אם תאריך הלידה שלך שונה.

מידע דרוש נוסף (אופציונלי)

פרטים נוספים

אם הופנית לאתר זה על ידי משתמש קיים ב- שחקן מעו"ף, הכנס את שם המשתמש שלו כאן.

כל הזמנים המוצגים בפורום יכולים להיות מותאמים להצגה של הזמן והשעה אצלך לפי מיקומך בעולם. כל שעליך לעשות הוא לבחור את אזור הזמן המתאים מהרשימה הבאה.

בנוסף, תוכל לבחור באפשרות הרצויה כדי לאפשר מצב שעון קיץ באזור שלך בעולם.

מפעם לפעם, מנהלי הפורום ירצו לשלוח לך הודעות לדואר האלקטרוני שלך.

אם אינך מעוניין לקבל את ההודעות הללו, בטל אפשרות זו.

תקנון הפורום

כדי להמשיך, עליך להסכים עם החוקים הבאים:

חוקי ותקנון האתר

ההרשמה לאתר בחינם! אנא עמדו בתנאים ובחוקים שמוצבים בטופס ההסכם שלהלן. אם אתם מסכימים לתנאים, אנא לחצו על תיבת "אני מסכים" ולחצו על הכפתור "הרשמה" שלהלן. אם ברצונך לבטל את ההרשמה, לחץ כאן כדי לחזור לאינדקס הפורומים.

למרות שהמנהלים של אתר שחקן מעו"ף ינסו לשמור הודעות לא ראויות מחוץ לפורום, זה בלתי אפשרי עבורינו לבחון את כל ההודעות. כל ההודעות משקפות את דעתו של הכותב בלבד, בעלי שחקן מעו"ף לא יישאו באחריות על תכני ההודעות.
על ידי הסכמה עם החוקים הללו, אתה מאשר שלא תפרסם הודעות גסות, מסיתות, מאיימות, או הודעות שמהוות הפרה של כל חוק.
לבעלי אתר שחקן מעוף יש את הזכות למחוק, לערוך, להעביר או לסגור כל נושא מסיבה כלשהי.
נוסף על כל האמור לעיל, השימוש באתר שחקן מעוף מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן:

 1. המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.
 2. המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.
 3. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שאתר שחקן מעוף פועל במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידו.
 4. המשתמש יודע ומסכים, כי אתר שחקן מעוף יכול להודיע מראש מעת לעת, על הפסקת השרות לתקופות קצובות הן קצרות והן ארוכות. והמשתמש מודע לסיכון בהשארת פוזיציות פתוחות בתקופות אלה.
 5. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי אתר שחקן מעוף לרבות עובדיו לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד ג'.
 6. מובהר כי התכנים המוצגים באתר שחקן מעוף ו/או שהועברו למשתמשי האתר, אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים שאתר שחקן מעוף ליקט תוך מעקב אחר רמות השערים המתפרסמים הנגישים לכלל הציבור בזמן אמת, ומבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.
 7. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר שחקן מעוף. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של אתר שחקן מעוף כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש.
 8. אתר שחקן מעוף לרבות עובדיו, אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.
 9. אתר שחקן מעוף עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. אתר שחקן מעוף לא יהא אחראי לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.
 10. אתר שחקן מעוף מבהיר ומדגיש בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות. התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם. המסחר על כל גווניו הינו מסוכן, ועלול להוביל למחיקת מלוא סכום ההשקעה הראשוני. המסחר בנגזרים הינו ברמת סיכון גבוהה ביותר, עלול להסב הפסד שמעבר לסכום ההשקעה הראשוני, ומתאים רק למשקיעים ספוקלנטים וחובבי סיכון מושבעים המודעים לפוטנציאל הנזק הניכר באופציות עד כדי אובדן מלוא סכום ההשקעה ואף יותר מכך במקרה של כתיבת פוזיציות.
 11. אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן באתר ו/או הנלווה לו אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
 12. אתר שחקן מעוף אינו אחראי להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והוא אף לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י המשתמש ו/או ע"י צד ג' כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אתר שחקן מעוף איננו אחראי לתכנים, לנתונים, לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בלינקים לאתר שחקן מעוף.
 13. המשתמש באתר שחקן מעוף יעשה זאת בהתאם לכל דין.
 14. המשתמש באתר שחקן מעוף מודע לכך כי יתכן וישלחו אליו דיוורים בנושאי שוק ההון ובכלל, מידע ו/או נתונים ו/או פרסום, כפי שימצאו לנכון מנהלי האתר מעת לעת, והינו נותן הסכמתו לשליחת דיוור מעין זה.
 15. אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם באתר ו/או סקירות ו/או מדדים: ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות ו/או אסטרטגיות מעוף המופיעים באתר שחקן מעוף מבוססים על שיטה שהיא בעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות וחישובים מתמטים מורכבים לפי נתוני השערים בעבר ובהווה ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל.
 16. נכונות המידע המהווה בסיס לסקירות , לניתוחים , ולאסטרטגיות מעוף נלקח מהמידע הזמין לציבור. מידע זה לא נבדק על ידי אתר "שחקן מעוף" והוא אינו אחראי לו בשום אופן.
 17. הסקירות, הניתוחים והאסטרטגיות אינם מהווים הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות ערך כלשהם.
 18. מודגש כי אין במידע ו/או בתוכן משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במידע ו/או בתוכן.
 19. אתר שחקן מעוף, עובדיו ומפעיליו אינם "בעלי רישיון ייעוץ " ו/או "יועצי השקעות" ו/או "יועצים" כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
 20. לאתר שחקן מעוף עשוי להיות מעת לעת עניין בנכסים פיננסים, מניות, המירים, נגזרים ו/או מכשירי השקעה המייצגים מדדים ו/או מניות המוצגים במידע ו/או בתוכן.
 21. אתר שחקן מעוף יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר למטרותיו בלבד.
 22. לאתר שחקן מעוף הזכות להפסיק למשתמש את השרות בכל זמן שימצא לנכון ללא צורך במתן הסברים כלשהם.
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות