מגמ ת הצמ יחה בכלכלת ארה"ב נבלמ ת באו פן משמעו ת י
ברבעו ן הראשון של השנה. סין נכנעת ללחצים ומרפה את
הפיקוח על הי ואן

נראה היה כי שבוע המסחר החל ברגל ימין, על רקע הודעת הבנק המרכזי של סין על התרת גמישו ת 27.06.10
גבוהה יותר בשער המטבע המקומי. הלחץ על סין לאפשר תנועה חו פשית יותר של שער המטב ע אל מול
הדולר הלך וגבר באחרונה, בעיקר מ כיוונה של ארה"ב. טענה מרכזית בארה"ב הינה כי הצמד תו של היואן
הסיני לדולר מונעת משערו של היואן להתחזק ויוצרת מציאות מחירים מלאכותית , בה מחירי הסחורו ת
הסיניות נמו כים ב עוד מ חירי המוצרים האמריקאיים גבוהים. כך גובר היצוא מסין לארה"ב, בעוד המסח ר
בכיו ון ההפוך מצו מצם יותר, דבר שלטענת האמריקאים גור ם לאיבוד מקומ ות עבו דה רבים.
לאחר הודעתה של סין, זינק שערו של היואן ושוקי המניות החלו את שבוע המסחר ב מג מה חיובית.
בסיכ ום שבו עי טיפס שערו של המטבע הסיני בחצי אחוז, אולם מדדי המניות בעולם שבו להיסחר במ ג מה
שלילית מיד לאחר מכן ורשמ ו בסיכ ום שבועי ירידות שערים של כ -3% ואף יותר. נתונים חלשים מענף
הנדל"ן האמריקאי השפיעו לרעה על מגמ ת המסחר. אליהם הצטרפו נתו ני צמיחת המשק האמריקאי
ברבעו ן הראשון של השנה – הכלכלה האמריקאית צמחה במהלך רבעון זה בקצב שנתי של 2.7% בלבד,
האטה משמעו תית ביחס לרבעון האחרו ן של 2009 (במהלכו צמח המשק האמריקאי בקצב שנתי של . 5.6% ), ומתח ת לתחזיות, אשר צפו צמיחה של 3.0

ועד ת השוק הפתו ח של הבנק הפדראלי, אשר נפגשה השבוע, הודיעה כצפוי על הותרת יעד הריבית ללא
שינוי. בהודעתו הו ריד למעשה ה"פד" את תחזית הצמיחה וציין כי התנאים הפיננסיים פחו ת תו מ כים כע ת
בצמיחה, בעיקר כ תוצאה ממשבר החוב באירופה.
על רקע הודעת הבנק המרכזי, רשמו איגרות החוב של ממשלת ארה"ב עליות במהלך שבוע המסחר
האחרון. תשואת איגרת החוב של ממשלת ארה"ב לשנתיים עמדה בסיומו של שבוע המסחר על 0.65%
תשואת איגרת החוב לעשר שנים רשמה .basis points 6 - בלבד, לאחר שירדה במהלך השבוע ב
ועמדה בסיומו ש ל שבוע המסחר על 3.10% בלבד. basis points 12 ירידה שבועית של
בטו רונט ו. במס גר ת ,G20 - במהלך סוף השבוע התכ נס ו ראשי עשרים הכלכלות הגדולות בע ולם,ה
הדיונים הודיעו נציגי המדינות על התחייבותן להפחית את הגירעון התקציבי של כל אחת מהן במחצית עד
לשנת 2013 – יעד שאפתני במיוחד. באשר למדיניות התמריצים הנדרשת מכל מדינה, הדעות היו חלוקות
והוחלט כי כל מדינה תשמור על עצמאותה בנושא זה. אגב, רבים סבורים כי הודעת הבנק המרכזי הסיני
.G20 - לפני כשבו ע הייתה כמעין נדוניה לקראת כינוס ן של ה
מחירי הנפט עלו מע ט השבוע – מחירה של חבית נפט עלה במהלך שבוע המסחר בקרוב לשני אחוזים
. ועמ ד בסיומ ו של השבוע על $78.61
השבוע קרוב לודאי שעיני המשקיעים יינשאו לעבר נתוני התעסוקה של המשק האמריקאי לחודש יוני,
אשר צפויים להתפרס ם ביום שישי. הציפיות מדברות על אובדן של כ 100,000- משרות ושיעור אבטלה
. גבוה מע ט מן החודש הקודם, כ 9.8%