שותפות חזקת הנפט והגז 'שמשון', עמם נמנות ישראמקו יהש +6.35% נפטא +8.72% מדווחת על ממצאי דו"ח הערכת משאבים בפרוספקט 'דקר' שאותר בחזקה. הדו"ח שנערך על ידי חברת NSAI מתייחס לפרוספקט החדש, המוערך באומדן הטוב בכ-900 מיליון חביות נפט.


בפרוספקט מופו שלוש מטרות בעלות פוטנציאל למשאבים, ועל בסיס הנתונים הסייסמיים ערכה החברה דוח משאבים. בדו"ח בחנה החברה שני תרחישים תרחיש אחד למציאת נפט, ושני למציאת גז טבעי.


באומדן הטוב 900 מיליון חביות נפט
עפ"י הדוח של NSAI, במטרה הראשונה, היקף המשאבים המנובאים באומדן הטוב ביותר (P50) בתרחיש הנפט מוערך בכ-118 מיליון חביות, ובתרחיש גז, ההערכה היא לכמות גז טבעי שוות ערך לכ-40 מיליון חביות נפט. ההסתברות למציאת תגלית במטרה זו נאמדת בכ-11%.


במטרה השנייה, היקף המשאבים המנובאים באומדן הטוב ביותר (P50) בתרחיש הנפט מוערך בכ-424 מיליון חביות. בתרחיש גז, ההערכה היא לכמות גז טבעי שוות ערך לכ-146 מיליון חביות נפט. ההסתברות למציאת תגלית במטרה זו נאמדת בכ-17%.


במטרה השלישית, היקף המשאבים המנובאים באומדן הטוב ביותר (P50) בתרחיש הנפט מוערך בכ-361 מיליון חביות. בתרחיש גז, ההערכה היא לכמות גז טבעי שוות ערך לכ-126 מיליון חביות נפט. ההסתברות למציאת תגלית במטרה זו נאמדת בכ-17%.


בחזקת שמשון, שותפות מודיעין יהש -3.7% מחזיקה ב-10%, ישראמקו יהש +6.35% ב-50% חנ"ל (חברת הנפט לישראל) ב-10%, נפטא +8.72% ב-20%, ATP Oil and Gas ב-5%, Petroleum Services ב-5%.


מקור