היי, לאחר שביג השלימה את הנפקת האג"ח בכוונתה לפנות לחברת מידרוג להגדלת סכום הגיוס.
בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.17%. שיעור זה נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז.
החברה במסגרת ההנפקה הציעה למשקיעים איגרות חוב בריבית צמודת מדד.
האם גיוסי החוב שביצעה החברה תאפשר להוריד את שיעור הריבית הממוצע של החברה?