בעולם:

*ארה"ב: כצפוי ,הפד השאיר את הריבית ללא שינוי ,להערכתנו ,הריבית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית ,לפחות עד סוף 2020 ,אולם ,הסיכויים להפחתה גבוהים מהסיכויים להעלאה של הריבית.
*גוש האירו: כצפוי ,ה-ECB לא ביצע שינויים במדיניות ,וציין כי יש צורך בשמירה על מדיניות מוניטרית מרחיבה.

כיוון לעתיד:

הבנקים המרכזיים צפויים לשמור על המדיניות ללא שינוי בחודשים הקרובים ,והשווקים יושפעו בעיקר מחדשות על הסכם סחר ונתונים כלכליים.

בישראל:

*פרוטוקול הריבית מחדד את הנטייה של בנק ישראל שלא להפחית את הריבית ,והעדפתו להשתמש בכלים מוניטריים אחרים ,בעיקר ,התערבות בשוק המט"ח .בכוונת בנק ישראל לעקר את רכישות המט"ח.
*שוק האג"ח הממשלתי ממשיך להציג ניתוק מהמגמה בעולם.
*העודף בחשבון השוטף נותר גבוה גם ברבעון השלישי ,והסתכם ב-3.9 מיליארד ש"ח. בעקבות כך ,מסתמנת השנה עליה בעודף בחשבון השוטף כאחוז תוצר ,לרמה של 4%-3.5%.
*נמשכת העליה במכירת דירות חדשות ,תוך האצה במכירות במסגרת "מחיר למשתכן."

כיוון לעתיד:

ציפיות האינפלציה לשנה עומדות על כ-0.8%,נמוך מהרמה בה שהו ערב הודעת הריבית .התפתחות זו עשויה להדאיג את בנק ישראל ותומכת בהמשך ההתערבות בשוק המט"ח בניסיון להשפיע על שע"ח ועל האינפלציה (ובפרט ,על הציפיות).

*פרוטוקול הריבית שפורסם ביום ב 'האחרון ,מחדד את הנטייה של בנק ישראל שלא להפחית את הריבית ,והעדפתו להשתמש בכלים מוניטריים אחרים (בעיקר ,התערבות בשוק המט"ח.)יחסי הכוחות בועדה השתנו מ-2:3 בהחלטה מאוקטובר ל-1:4 בהחלטה האחרונה ,ומחזקים הערכה זו .אנו סבורים ,כי בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח גם בתקופה הקרובה בניסיון למצות כלי זה ,בעוד הפחתת הריבית נמצאת בהשהייה.עם זאת ,נזכיר ,כי במהלך השנה שינה בנק ישראל את גישתו מספר פעמים .התייחסות מורחבת הופצה בשבוע שעבר.
בהקשר זה של רכישות מט"ח ,נבהיר ,כי בכוונתו של בנק ישראל ,וכל עוד לא יודיע אחרת ,להמשיך לעקר את הרכישות ,כך שצד הנכסים במאזן הבנק יגדל בהיקף הרכישות ,ובמקביל ,יגדל צד ההתחייבויות כתוצאה מגידול בהיקף הנפקות מק"מ. זאת ,בניגוד להערכה הרווחת בשוק ,כי בכוונתו של בנק ישראל לעקר חלקית/ לא לעקר את הרכישות.

*מסתמנת עליה קלה בקצב ההתרחבות של הייצוא התעשייתיברבעון האחרון (עליה חודשית ממוצעת של 2% באוקטובר ונובמבר ,לעומת רבעון ג') ,המיוחסת ,בעיקרה ,לענפי הרכיבים האלקטרוניים (יתכן קשורה לחזרה לפעילות מורחבת של מפעל "אינטל "בקרית גת) והכימיקלים .עם זאת ,היצוא בניכוי ענפים אלו ממשיך לאכזב.יצוא התרופות מתכווץ ,כאשר גם ביתר הענפים נמשכת החולשה ,בהשפעת ההדרדרות בסחר העולמי והייסוף המצטבר של השקל.
ביבוא הסחורות נרשם גידול מהיר יותר (כ-6% ,באותה השוואה) ושיפור בכל קבוצות הסחורות .ביבוא מוצרי הצריכה חלה האצה -הן במוצרים לצריכה שוטפת והן במוצרים בני קיימא -אחרי התכווצות ברבעון ג' (כאמור ,הנתונים מתייחסים לחודשים אוקטובר ונובמבר).

*נמשכת העליה במכירת דירות חדשות .בחודשים אוגוסט - אוקטובר נרשם גידול של 3.6% במספר הדירות החדשות שנמכרו לעומת שלושת החודשים הקודמים .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מדובר בגידול חד של 37% ,אשר התאפשר בזכות האצה במכירות במסגרת "מחיר למשתכן."לפי האוצר ,בחודש ספטמבר בוצעו כ-2,000 עסקאות מכוח התוכנית ,ואלו היוו כ-53% מסך העסקאות בדירות חדשות שבוצעו בחודש זה .לשם השוואה ,בחודש ספטמבר אשתקד עמד מספר זה על 700 דירות.
במקביל ,היצע הדירות החדשות הלא מכורות יורד ,ותומך בהמשך עליית מחירים (בסקירה "שוק הדיור -עושים סדר" ,מיום 9/12/19 ,הרחבנו על הקשר בין שני הפרמטרים הללו).

*נתוני המגמה מצביעים על עליה קלה במספר המשרות הפנויות בחודשים האחרונים (ספטמבר-נובמבר). על כל פנים ,בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ניכרת ירידה .נזכיר ,כי בהודעת הריבית האחרונה התייחס בנק ישראל לירידה במשרות הפנויות במשק ,אולם סייג כי בשלב זה לא ברור שהיא מהווה אינדיקציה להאטה בפעילות.

*העודף בחשבון השוטף נותר גבוה גם ברבעון השלישי ,והסתכם ב- 3.9 מיליארד דולר .בעקבות כך ,מסתמנת השנה עליה בעודף בחשבון השוטף - הרמה הרבעונית הממוצעת עומדת 3.8 מיליארד דולר ,לעומת 2.8 מיליארד דולר ב-2018. ב-2020 צפוי שיפור נוסף ,על רקע יצוא הגז מלוויתן.
ההשקעות הישירות של תושבי חוץ ירדו ל-3.2 מיליארד דולר ,אולם הן עדיין נחשבות גבוהות .בסך הכול ,הגורמיים הבסיסיים תומכים בשקל חזק.

אג"ח ממשלתי בחו"ל:

השווקים לא השתכנעו מהערכות הפד לגבי היציבות הצפויה בריבית ,וממשיכים לגלם צפי להפחתת ריבית ב-2020. בסיכום שבועי נרשמה יציבות בתשואות הממשלתיות ,הנתמכת בסביבה כלכלית של צמיחה מתונה אך יציבה ואינפלציה נמוכה מהיעד. אנו מעריכים כי ,לאור כוונתם של הבנקים המרכזיים לשמור על הריבית נמוכה למשך זמן ממושך ,צפויה יציבות בתשואות הממשלתיות.

שוק האג"ח הממשלתיות בישראל:

*שוק האג"ח הממשלתי המקומי נסחר בירידת תשואות בטווחים הארוכים (שקלי וצמוד) ,תוך ירידה בתלילות העקום ,וממשיך להציג ניתוק מהמגמה בעולם.תשואת אג"ח ממשלת ישראל לא צמודה עם טווח לפדיון של 10 שנים (גנרית) עומדת על 0.87% בקירוב ,המהווה פער שלילי של 95 נ.ב .מהאג"ח האמריקאית המקבילה ,פער שיא בשנה האחרונה. גם הירידה החדה בשיפוע העקום הישראלי הינה חריגה בעוצמתה.

*למרות היחלשות השקל ועליה נוספת במחיר הנפט ,ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח נותרו יציבות בטווחים הקצרים ,וירדו בארוכים (ב-2-3 נ.ב). הציפיות לשנה עומדות על כ- 0.8% (חוזי אינפלציה ושוק ההון) ,נמוך מהרמה בה שהו טרם הודעת הריבית האחרונה .התפתחות זו עשויה להדאיג את בנק ישראל ותומכת בהמשך ההתערבות בשוק המט"ח בניסיון להשפיע על שע"ח ועל האינפלציה (ובפרט ,על הציפיות).

https://www.discountbank.co.il/DB/pr...-reviews?tab=1