ישראל

• נתוני שוק העבודה לאוגוסט היו מעורבים אך עדיין מצביעים על שוק עבודה הדוק; שיעור האבטלה עלה קלות ל-3.8 אחוזים (3.7% ביולי) אך הדבר לווה בעלייה במקבילה בשיעור ההשתתפות ל-63.2 אחוזים.

• סך המשרות הפנויות באוגוסט ירד, נתון שתומך בהתמתנות קצב גידול השכר בסקטור העסקי.

• אמנם התחלות הבנייה ירדו ברבעון השני, אך נתוני השנה הקודמת עודכנו בחדות כלפי מעלה.

• האינדיקאטורים הריאליים הראשוניים לרבעון השלישי מצביעים על האצה בהשוואה לרבעון הקודם.

• הציפיות לאינפלציה נותרו כמעט ללא שינוי בהשוואה לסקירה הקודמת.

נתוני שוק העבודה לאוגוסט היו מעורבים אך עדיין מצביעים על חוזקה; אמנם שיעור האבטלה עלה קלות ל-3.8 אחוזים (3.7% ביולי) אך הדבר לווה בעלייה במקבילה בשיעור ההשתתפות ל-63.2 אחוזים, כך ששיעור התעסוקה (מספר המועסקים כאחוז מסך האוכלוסייה בגיל העבודה) נותר ללא שינוי על 60.9 אחוזים. בגילאי העבודה העיקריים התמונה דומה אך חיובית יותר כאשר שיעור האבטלה עלה קלות ל-3.5 אחוזים (%3.3 ביולי), עדיין קרוב לרמות השפל.

מספר המשרות הפנויות באוגוסט רשם עלייה של 1.2 אחוזים (על פי נתונים מנוכים עונתיות), אך שיעור המשרות הפנויות (סך המשרות הפנויות לחלק לסך המשרות) ממשיך לרדת במתינות. הנתון תומך בהמשך עליית השכר הממוצע בסקטור העסקי, אך בקצב מתון יותר בהשוואה לשנתיים הקודמות.

התחלות הבנייה ברבעון השני של השנה ירדו בשיעור חד של 8 אחוזים (על פי נתונים מנוכים עונתיות), לאחר ירידה דומה ברבעון הראשון. הירידה לא מספרת את התמונה המלאה מכיוון שנתוני 4 הרבעונים הקודמים עודכנו בשיעור ניכר כלפי מעלה (8.4 אחוזים או כ-4000 יחידות), כך שהירידה בהתחלות הבנייה שדווחה בשנה שעברה כיום מתונה יותר.

במקביל, נתוני גמר הבנייה ירדו בשיעור חד של 26 אחוזים (על פי נתונים מנוכים עונתיות), נמוך מהערכתנו. למרות הירידה ברבעון אנו צופים שהשנה מספר הדירות שיגיעו לגמר הבנייה יהיה הגבוה ביותר מאז סוף שנות התשעים, בשל התחלות הבנייה הגבוהות בשנתיים שקדמו לכך.

להערכתנו, אנו מצויים ברבעונים האחרונים (בממוצע) סביב הרמה המינימלית הנדרשת של התחלות בניה לצרכי המשק ואולי אף מעט פחות מכך – נתון אשר לצד הרמה הנמוכה של הריביות לטווח ארוך ממשיך ותומך בעליית מחירי הדירות. יחד עם זאת, אנו לא צופים חזרה לשיעורי עלייה חדים לאור ההיקף הגבוה של גמר הבנייה .

האינדיקאטורים הריאליים הראשונים לרבעון השלישי חיוביים ומצביעים על האצה בהשוואה לרבעון הקודם. כך על פי המדד המשולב של בנק ישראל שעלה ב-0.2 אחוז באוגוסט, בדומה לחודשיים הקודמים, ומהיר יותר בהשוואה לרבעון הקודם. במידה והמומנטום החיובי יישמר גם בספטמבר, הצמיחה ברבעון השלישי צפוייה לעמוד על כ-3 אחוזים (בשיעור שנתי).


https://www.harel-group.co.il/financ...%91%D7%A8-2019