x
ronny1181

התרגיל שמאפשר לאוצר להתחמק מצמצום הגירעון

דרג מאמר זה
באוצר החליטו להעביר 1.5 מיליארד שקל מעודפי גביית המסים ב-2017 לקרן מס רכוש - כדי שלא יוכלו לשמש לסגירת הבור התקציבי הצפוי ב-2019

במשרד האוצר מצאו היום (א') דרך לסגור חלק מהבור התקציבי הנובע מגירעון תוצאתי של 10.5 מיליארד שקל, הצפוי בתקציב 2019. באוצר שוקדים בתקופה האחרונה על דרכים שיאפשרו להימנע מהעברת כל עודפי גביית הכספים לצורך כיסוי גירעון השנה, ולהשתמש לפחות בחלקם לטובת הגדלת ההוצאה הממשלתית בשנים הבאות.

במהלך דיוני ועדת הכספים, הסביר מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, כי כדי לצמצם את הגירעון, יקדים האוצר את ההעברות שהוא מחויב להעביר על פי חוק לקרן מס רכוש – בהיקף של 25% מהמסים הנגבים בגין מס רכוש ומיסי מקרקעין.
לפי התקנות, שיעור ההפרשה השנתית לקרן הוא 25% ממס הרכוש וממס הרכישה הנגבים בכל שנה. הוראת שעה מ-2016 קבעה ששיעור ההפרשה לשנים 2018-2017 יהיה 12.5% בלבד. לעומת זאת, הוראת השעה החדשה שאושרה היום בוועדת הכספים קובעת כי ב-2017 יופרשו לקרן 75% ממס רכוש ומס רכישה, ואילו ב-2020-2018 לא יופרש כסף כלל.
ההעברות לקרן מס רכוש מיועדת לכך שקרן מס רכוש תוכל לפצות את תושבי ישראל בגין נזקים מגורמים חיצוניים - בעיקר במקרים של עימותים ביטחוניים. בוועדת הכספים אושר היום (א') לאוצר להפקיד בקרן מיליארד וחצי שקל נוספים, מעבר לסכום שבו הוא מחויב – שיגיעו מעודפי גביית המסים ב-2017.
עיקר סגירת הפער צפוי לנבוע מהעלאת יעד הגירעון ל-2019 מ-2.5% - השיעור לפי התכנון המקורי - ל-2.9%. דרך נוספת לסגירת הפער שעומדת על הפרק, היא קיצוץ רוחבי בתקציב משרדי הממשלה ודחיית תוספות שכר לעובדי המדינה.

מקור
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות