x
 • הודעות אחרונות בפורומים

  גרוס

  מקמ מחמ

  מי מחזיק? כמו שזה נראה אין סיבה בכלל, עדיף כבר לשים מזומן בבית, לא?

  גרוס אתמול, 18:45 עבור לתגובה האחרונה
  שחקן מעוף

  17:22 ; 1550.1 צהרים טובים, אין טעם להכניס את...

  17:22 ; 1550.1

  צהרים טובים,
  אין טעם להכניס את ההגנה השבועית לפקיעה, כל שכן ננצל ההזדמנות להרחיק את המרווח בפרמיה נאה.

  התיקון:
  מכירת CALL 1560 (שבועי 4/3) - נרכש בעלות 500 ₪ ומחירו כעת 120 ₪ =...

  שחקן מעוף 03.03.2021, 17:21 עבור לתגובה האחרונה
  שחקן מעוף

  17:06 ; 1549.7 צהרים טובים, לא נסתכן עם כתיבה...

  17:06 ; 1549.7

  צהרים טובים,
  לא נסתכן עם כתיבה קרובה ונגלגלה לשבוע העוקב.

  התיקון:
  קנית 2 יח PUT 1540 (שבועי 4/3) - כל יחידה נכתבה בתקבול 1,180 ₪ ומחירן כעת 145 ₪ = רווח 2,070 ₪
  כתיבת 2 יח PUT...

  שחקן מעוף 03.03.2021, 17:06 עבור לתגובה האחרונה
 • אנחנו בפייסבוק

 • כך מטאטאים הפסדים אל מחוץ לשורת הרווח הנקי

  עד אמצע שנות ה-80, דו"ח רווח והפסד של חברה הוצג בעמוד אחד. הדו"ח התחיל בשורת ההכנסות והסתיים בשורת הרווח הנקי. חברות שהיו להן חברות בנות, הציגו גם את חלק המיעוט ברווח הנקי, וחברות שמניותיהן נסחרו בבורסה - גם רווח למניה, בסיסי ובדילול מלא.

  בשנות ה-80 התפתחה בארה"ב קונספציה חשבונאית שלפיה תוצאות של פעולות מסוימות אינן צריכות להיכלל בדו"ח רווח והפסד - אלא ישירות בהון העצמי. כך למשל, חברה המשקיעה בניירות ערך סחירים שאין לה כוונה לסחור בהם, תסווג אותם כהשקעה זמינה למכירה, ותציג את ההשקעה לפי שווי הוגן במאזן. אבל, הרווחים/הפסדים משינויים בשווי השוק (שטרם מומשו) ייכללו ישירות בהון העצמי, ולא בדו"ח הרווח והפסד.


  הרציונל היה שאם החברה אינה מתכוונת לסחור בניירות ערך אלה - הרי שינויים בשווי השוק של ההשקעה אינם רלוונטיים למדידת הביצועים שלה באמצעות דו"ח הרווח וההפסד.


  ב-1997 פירסם המוסד האמריקאי לתקני חשבונאות פיננסית את תקן חשבונאות מספר 130 (כיום ASC 220) בדבר רווח כולל. לפי התקן, חברה אמורה להציג דו"ח על הרווח הכולל, בצמוד לדו"ח רווח והפסד הרגיל. תקני החשבונאות הבינלאומיים מציגים דרישות דומות, אם כי הטרמינולוגיה מעט שונה. בכך נוסף לדו"חות הכספיים עוד דו"ח - על הרווח הכולל.


  בין הפריטים המופיעים בדו"ח הרווח הכולל כפריטי רווח כולל אחר, ניתן למצוא רווחים והפסדים אקטואריים בגין תוכניות הטבה לעובדים; רווחים והפסדים הנובעים מהפרשי תרגום לשערי מטבע של דו"חות כספיים לגבי פעילויות בחו"ל; רווחים והפסדים של מדידת נכסים פיננסיים זמינים למכירה (תקינה אמריקאית בלבד); החלק האפקטיבי של רווחים והפסדים הנובעים מעסקות גידור תזרימי מזומנים; ושינויים בקרן שערוך נכסים לא כספיים (רק לפי כללי החשבונאות הבינלאומיים).

  בהקשר זה, לחברה יש אפשרות להשפיע על הרווח המדווח בשתי צורות עיקריות. לשנות אומדנים חשבונאיים - למשל, את שיעור ההיוון בתוכנית הטבה לאחר סיום העסקה (הטבות עובדים). צורה זו של ניהול רווחים מכונה Accrual earnings management (ניהול רווחים מצטבר). הצורה השנייה היא באמצעות עסקות ריאליות — למשל מכירת נכס קבוע והכרה ברווח הון (Real earnings management, ניהול רווחים ריאלי).


  רווח נקי או רווח כולל?


  נחזור לרווח הכולל. שינוי באומדנים בתוכנית הטבה לאחר סיום העסקה ישפיע בעיקר על הרווח הכולל - אבל הרבה פחות על הרווח הנקי מפעולות נמשכות. חברה הפועלת באמצעות חברה בת זרה תכלול את הפרשי התרגום בגין שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ברווח הכולל, ולא ברווח הנקי. כמו כן, שינויים בשווי נגזרים פיננסיים ייכללו בדו"ח רווח והפסד, אבל רכישת אותם נגזרים בעסקות הגנה על תזרים מזומנים תגרור להשפעה שתיכלל ברווחים והפסדים בדו"ח על הרווח הכולל.
  פריטי הרווח הכולל משמעותיים במיוחד בדו"חות הכספיים של הבנקים. נדגים באמצעות הדו"חות של בנק לאומי ובנק דיסקונט (ראו טבלה).
  הדו"חות מציגים את הרכב הרווח הכולל, כנדרש בהתאם לתקינה האמריקאית. קיימים כמה פריטי רווח כולל, כשהמהותיים הם רווחים והפסדים אקטואריים של תוכניות הטבה לעובדים, ורווח או הפסד על השקעות בניירות ערך זמינים למכירה.


  אז מהו הרווח "הנכון" של הבנק? האם זה הרווח הנקי בדו"ח רווח והפסד המסורתי (שורה מספר 1 בטבלה), או הרווח הכולל (שורה מספר 3)?


  יציבות מדומה


  שאלה נוספת נוגעת להון העצמי. מהו סכום ההון העצמי "הנכון" - זה הכולל את מרכיב הרווח הכולל במצטבר (שורה 4 בטבלה), או זה שאינו כולל אותו (שורה 4 פחות שורה 5)?


  ניתן להדגים את הבעיה באמצעות חישוב של יחס פיננסי מקובל - שיעור התשואה על ההון. לשם פשטות, נגדיר את היחס כרווח לתקופה חלקי ההון העצמי לסוף התקופה. לצורך המחשה, ניקח את המקרה של לאומי - יש כמה חלופות לחישוב שיעור התשואה על ההון של הבנק (ראו טבלה נוספת).
  החלופה הראשונה מחשבת את הרווח הנקי כאחוז מההון העצמי (הכולל) - תוך התעלמות מהרווח הכולל. זוהי הדרך הנפוצה ביותר. שימו לב ליציבות היחסית בשיעור התשואה על פני זמן.


  החלופה השנייה מחשבת את הרווח הכולל כאחוז מההון העצמי (הכולל). כאן התמונה שונה: חוסר יציבות בשיעור התשואה על ההון (עלייה וירידה משמעותית).


  בחלופה השלישית עושים טעות כפולה: מתעלמים מהרווח הכולל גם בדו"ח רווח והפסד וגם במאזן. חלופה זו מציגה במקרה של לאומי שיעור תשואה נמוך יותר, מפני שמרכיב הרווח הכולל במצטבר הוא שלילי - ומשמעות נטרולו היא הוספתו להון העצמי.


  אז מהי התשובה? לדעתי, רווח כולל הוא חלק בלתי־נפרד מדו"ח רווח והפסד, ויש להביא אותו בחשבון בחישוב יחסים פיננסיים (כלומר, שורה שנייה בטבלה "מהו ההון העצמי הנכון"). כמו כן, אי אפשר להתעלם מפריטי רווח כולל בדו"ח רווח והפסד, אבל להביא אותם בחשבון בהון העצמי. זהו חוסר עקביות.


  רווח מנוהל


  נקודה נוספת נוגעת להתפלגות הרווח הכולל על פני זמן. הרציונל החשבונאי מאחורי הפרדת הרווח הכולל מהרווח הנקי טמון בכך שמדובר בפריטים המושפעים מתנודות שוק. כך למשל, שווי השוק של השקעות בניירות ערך, כמו גם שווי הנכסים בקופת הפנסיה, מושפע מתנודות בשוקי ניירות הערך. הפרשי תרגום מטבע מושפעים מתנודות בשערי חליפין, ועסקות הגנה מושפעות ממחירי נגזרים פיננסיים.


  היינו מצפים לעליות וירידות לסירוגין - אבל מניסיוני, הסיכוי שרווח כולל אחר יהיה שלילי (הפסד) גבוה מהסיכוי שיהיה חיובי. ניתן לראות זאת ברווח הכולל המצטבר של לאומי ודיסקונט: בשלוש השנים המוצגות, קיימת יתרה מצטברת שלילית. אם הרווח הכולל במצטבר הוא שלילי, סימן שהרווח בדו"ח רווח והפסד המסורתי מוטה כלפי מעלה.


  השאלה הגדולה היא אם יש כאן ניהול רווחים, או שהיתרה השלילית ברווח הכולל היא מקרית לחלוטין. נניח, למשל, ששיעור הריבית במשק יורד. הדבר יגדיל מהותית את ההתחייבות להטבות לעובדים במאזן, וההפסד מהגידול בההתחייבות ייכלל בדו"ח על הרווח הכולל ולא בדו"ח רווח והפסד.


  במילים אחרות, שיקול דעת ההנהלה בקביעת אומדנים - כמו שיעור ההיוון בתוכניות הפנסיה, השיעור הצפוי של עליית השכר וסיווג השקעות כזמינות למכירה - יתבטא במיוחד ברווח הכולל.


  מנתח פיננסי המעוניין לחשב שיעורי רווחיות ישתמש ברווח הכולל ולא יגביל עצמו לרווח בדו"ח הרווח והפסד המסורתי. פריטי הרווח הכולל הם רווחים והפסדים לכל דבר ועיקר. זה שהתקינה החשבונאית מתירה להציג פריטים אלה בדו"ח נפרד אינה אומרת שיש להתעלם מהם. להיפך, פריטים אלה הם בדרך כלל מהותיים ביותר.


  פרופ' אמיר הוא רואה חשבון, הקתדרה לכלכלה פיננסית ע"ש מקס וסטפי פרלמן, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

  מקור המאמר: דה-מרקר

  קישור למאמר המקורי
 • באנרים

 • נתוני מסחר

 • מובילי צפיות ומעקב

  משתמש מספר עוקבים מספר צפיות
  תיקי מניות של חברי האתר
 • המניות הפופולאריות באתר

  דירוג שם מנייה מס' מנייה

  לחברי PRO

  הצפיה בתצוגת המניות לחברי PRO בלבד

 • תגובות אחרונות בתיקי המניות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.