x


WallStreet
bbbaner


probaner
AmalotBanner
taxbaner

stacy

"אנחנו רואים תנועה ערה של מבקרים במרכזים הפתוחים"

דרג מאמר זה
רני צים מנכ"ל חברת הנדל"ן הנקראת על שמו - "על פי נתוני דיווחי הפדיונות מהשוכרים, חלה עליה של כ-19% בפדיון המרכזים המסחריים הפתוחים בחודשים מאי-יולי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד"

חברת רני צים מדווחת על רווח של 5.1 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת כ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI הסתכם בכ-8.4 מיליון שקל לעומת 10.1 מיליון שקל והושפע ממתן הקלות לשוכרים בגין התקופה שבה המרכזים היו סגורים. במהלך הרבעון ביצעה החברה לראשונה שיערוך למרכז המסחרי בטירה שהשלמת הקמתו מתוכננת לרבעון הראשון 2021 ומצוי בשלבי השכרה מתקדמים. רווחי השערוך הסתכמו ב-5.4 מיליון שקל.

הכנסות החברה, כולל תוצאותיהן של החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בהתאם לשיעור האחזקה בהן, הסתכמו ברבעון השני בכ-11.8 מיליון שקל, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות מיוחס כאמור להקלות שניתנו לשוכרים.

ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, הסתכם ברבעון בכ-2.2 מיליון שקל, לעומת כ-4.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות המחצית - הכנסות החברה במחצית שנת 2020, כולל תוצאותיהן של החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, הסתכמו בכ-25.5 מיליון שקל, לעומת כ-27.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות מיוחס להקלות לשוכרים. ה-NOI במחצית שנת 2020 הסתכם בכ-18.1 מיליון שקל, לעומת כ-19.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים הסתכם בתקופה בכ-15.8 מיליון שקל לעומת כ-19.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, הסתכם במחצית שנת 2020 בכ-6.2 מיליון שקל, לעומת כ-8.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתקופה עלה לכ-7.8 מיליון שקל, לעומת כ-1.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

באוגוסט 2020 התקשרה החברה בהסכם למכירת 50% מזכויותיה בפרויקט המרכז המסחרי בהקמה 'לב גני תקווה' לחברת ריט1 תמורת 110 מיליון שקל (המשקף שווי של 220 מיליון שקל ל-100%). החברה רכשה את הנכס בספטמבר 2019 תמורת 175 מיליון שקל (ל-100%).

באוגוסט 2020 החברה ביצעה גיוס הון בסך כ-30 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות פרטית, יחד עם הנפקת אופציות, שמימושן יאפשר את הגדלת היקף הגיוס בסכום נוסף של כ-23 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית בוצעה ל-3 גופים משוק ההון הישראלי: קבוצת הפניקס, בית ההשקעות מור וקרן ההשקעות VAR.

רני צים, מנכ"ל החברה אמר עם פרסום התוצאות: "אנחנו מסכמים היום את הרבעון השני לשנת 2020 כאשר מדינת ישראל עדיין מתמודדת עם מגפת הקורונה והשפעותיה הרבות על הכלכלה המקומית ועל הצרכן הישראלי. בימים מורכבים אלה, המודל העסקי הייחודי של רני צים מרכזי קניות, המבוסס בין היתר על מרכזים מסחריים פתוחים בעלי תמהיל מוטה צריכה בסיסית ופעילות באזורים שאינם רוויים במסחר, תומך ביכולתה של החברה לצלוח בצורה מיטבית תקופה מאתגרת זו. מאז נפתחו מחדש המרכזים המסחריים של החברה לאחר תקופת הסגר אנחנו רואים תנועה ערה של מבקרים, כאשר על פי נתוני דיווחי הפדיונות שמתקבלים מהשוכרים, חלה עליה של כ-19% בפדיון המרכזים המסחריים הפתוחים בחודשים מאי - יולי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

"בימים אלה, אנחנו ממשיכים לקדם באינטנסיביות את הפעילות היזמית של החברה במגזר היהודי ובמגזר הערבי, כחלק מהאסטרטגיה להרחבת פעילות החברה בהתאם למיקוד העסקי שלנו, הנשען על מודל עסקי ברור. בין היתר, אנו צפויים למסור בהמשך השנה 5,500 מ"ר המושכרים לרשת 'אושר עד' במסגרת שלב א' בפרויקט בכפר סבא, וכן להשלים מספר פרויקטים במהלך 2021, ובהם המרכזים המסחריים בטירה ובגני תקווה. להמשיך ולפעול במרץ לקידום תוכניות העבודה של החברה לצד איתור עסקאות אטרקטיביות בעלות פוטנציאל השבחה ולבסס את מעמד החברה כשחקן ייחודי בתחום הנדל"ן המניב בישראל".


ביזפורטל
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.