x


WallStreet
bbbaner


probaner
AmalotBanner
taxbaner

stacy

מגה אור התעלמה מהקורונה - ה-FF0 עלה ב-13.7%

דרג מאמר זה
מגה אור בתוצאות טובות לרבעון הקורונה - עלייה של 16.7% בהכנסות וזינוק של כ-33% ברווח הנקי ל-137 מיליון שקל; ברבעון הנוכחי הקורונה השפיעה באופן לא מהותי; מניית החברה בתשואה שלילית של 2%

חברת הנדל"ן המניב מגה אור דיווחה על תוצאות טובות לרבעון הנוכחי עם עלייה ברוב המדדים החשובים - עלייה של 16.7% בהכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה שהסתכמו ב-45.3 מיליון שקל, גידול של 13.7% ב-FFO שהסתכם ב-23.7 מיליון שקל, גידול של 33.5% ברווח הנקי שהסתכם ב-137 מיליון שקל. עם זאת רשמה החברה קיטון ב-NOI מנכסים זהים של כ-16% שהסתכם ב-26.4 מיליון שקל. עוד רשמה החברה שיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית וכן עליית ערך מנדל"ן להשקעה.

ההכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו בכ-45.3 מיליון שקל עלייה של 16.7% בהשוואה להכנסות של כ-38.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, החברה מסכמת רווח נקי של כ-137 מיליון שקל עלייה של כ-33.5% בהשוואה לרווח נקי של כ-102.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח מיוחסת להכנסות אחרות בגובה של כ-24 מיליון שקל, עליית ערך נדל"ן להשקעה בגובה של 142 מיליון שקל (לעומת 131.3 מיליון ברבעון המקביל), קיטון חד בהוצאות המימון של כ-25 מיליון שקל ושיפור ברווח הגולמי בסך של כ-6 מיליון שקל.

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-42.1 מיליון שקל עלייה של כ-15% לעומת כ-36.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול במספר הנכסים של החברה. עם זאת ה-NOI מנכסים זהים ברבעון הסתכם ב-26.4 מיליון שקל, קיטון בשיעור של כ-16% בהשוואה ל-31.7 מיליון ברבעון המקביל

סך ה-FFO הסתכם בכ-23.7 מיליון שקל עליה של כ-13% לעומת כ-20.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO לפי גישת ההנהלה הסתכם בכ-27.8 מיליון שקל לעומת כ-26.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

גידול בשווי נדל"ן להשקעה - שווי הנדל"ן לסוף הרבעון הסתכם בסך של 3.57 מיליארד שקל גידול של 11% בהשוואה ל-3.21 מיליארד לסוף שנת 2019. הגידול נובע מהתקדמות בקצב ההשקעות הפרויקטים של החברה בסך של כ-103 מיליון שקל, רכישת מחצית מקרגל להבים בסך של כ-90 מיליון ועליית ערך בנכסי החברה בסך של 162 מיליון שקל.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-44.1 מיליון שקל עלייה של 16% בהשוואה ל-38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-209 מיליון שקל עלייה של 27.6% בהשוואה ל-163.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

השפעות משבר הקורונה

בטווח הקצר הייתה השפעה לא מהותית על ההכנסות מדמי השכירות. כך עולה מהדוחות של מגה אור. עוד מציינים כי מצב של מיתון מתמשך עשוי להשפיע על פדיון השוכרים וכן על גביית דמי השכירות, על ביקוש שטחים להשכרה ועל שיעורי התפוסה בטווח הארוך. מוסיפים בדוח כי מיתון ארוך מאוד עלול לפגוע גם במרכזים הלוגיסטיים של החברה. יחד עם זאת מציינים כי לחברה יתרון עצום בעצם היותם של המרכזים המסחריים מרכזים פתוחים שנפגעו בהיקף מופחת מאשר מרכזים מסחריים סגורים.

מניית החברה נסחרת בתשואה שלילית מתונה של 2% מתחילת השנה, החברה נסחרת בשווי שוק של כ-3 מיליארד שקל והון העצמי נאמד בכ-1.77 מיליארד שקל לסוף הרבעון השני.


מקור
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.